Toekomstgerichte Architectuur

Lees meer

“Synergie tussen mens, natuur & gebouw”

Studio Bluk’s visie bestaat uit het creëren van elegante en gezonde gebouwen die bijdragen aan het herstel en het versterken van de verbinding tussen de mens, zijn directe omgeving en de natuur. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een integrale ontwerpaanpak die, naast elegante architectuur en functionaliteit, streeft naar comfort, gezondheid en ecologische verantwoordelijkheid.

Wij zien het als onze missie om met onze architectuur de uitdagingen van de toekomst te overwinnen. Onze belangrijkste pijler hierbij is het minimaliseren van de ecologische impact zonder in te leveren op gebruikscomfort.

Ontwerpen met de blik vooruit
Voor ieder project dagen wij onszelf uit om het hoogst haalbare uit de gestelde projectvraag te halen. Zowel voor de particuliere als zakelijke klant en overheidsinstanties waarbij de wensen en ideeën van onze klanten omgezet worden in een toekomstbestendig plan. Studio Bluk werkt met de gestelde randvoorwaarden, kijkt verder waar anderen stoppen en beschikt over een flinke dosis lef.

“Van bio-based Tiny House tot circulair stadskantoor”

Wij zijn breed inzetbaar en geven met nieuwbouw, renovatie, herbestemming en onderzoeksprojecten een duurzame, unieke eigenheid aan gebouwen. Hierbij hebben wij een oplettend oog voor de omgeving.

We werken o.a. aan:
particuliere woningbouw • verbouwingen en renovaties • seriematige woningbouw • CPO • bedrijfsgebouwen • publieke gebouwen • zelfbouw • tijdelijke bouwwerken

Contact
StudioBluk

Duurzaam bouwen als vertrekpunt

Misschien wel het meest gebruikte woord in de bouwsector vandaag de dag is ‘duurzaam bouwen’. Echter blijft het lastig om hier een duidelijke betekenis aan te hangen. Voor het team van Studio Bluk staat duurzaam bouwen voor het creëren van energiezuinige gebouwen met een gezond binnenklimaat en een minimale, danwel positieve impact op het milieu. Studio Bluk gebruikt hiervoor bij voorkeur de combinatie van de Passiefhuis methodologie in combinatie met het gebruik van natuurlijke materialen. Deze uitgangspunten vullen elkaar uitstekend aan in de Fabric First aanpak die Studio Bluk hanteert. Hierbij ligt de focus op een hoogwaardige gebouwschil die zorgt voor minimaal energieverlies. Daarnaast worden aanvullende aspecten onderzocht zoals circulariteit, hernieuwbare energie en natuurinclusiviteit.

Onze vertrekpunten“Wij geloven in een ontwerpaanpak die gericht is op het creëren van een geïntegreerd en samenhangend geheel waarbij het ontwerp, de directe omgeving, natuur en milieu elkaar aanvullen en versterken.”

Passiefhuis

Passiefhuis is een internationaal erkende standaard die toegepast wordt voor nieuwbouw- en renovatie- projecten. Een Passiefhuis heeft een hoogwaardig geïsoleerde gebouwschil die daarnaast ook luchtdicht wordt uitgevoerd. Hierdoor kan het energieverlies tot een minimum beperkt worden. Met behulp van een gedegen ventilatiestrategie wordt de warmte op een gecontroleerde wijze verspreid door het gebouw en wordt de binnenlucht constant ververst, waardoor er een gezond binnenklimaat ontstaat.
Daarnaast speelt de gebouworiëntatie een belangrijke rol om zo optimaal gebruik te maken van de zon en schaduw op de juiste momenten van de dag. In de winter kan passieve zonnewarmte gebruikt worden om het gebouw te verwarmen. In de zomer wordt gebruik gemaakt van schaduwwerking en zonwering om het gebouw koel te houden.

Rinus de Crom is sinds 2021 door het Passive House Institute (PHI) geaccrediteerd Passiefhuis ontwerper. Wij begeleiden u graag bij het realiseren van uw Passiefhuis project. Natuurlijke  bouwmaterialen

Traditionele bouwmaterialen zoals beton, baksteen, kalkzandsteen, PIR isolatie, etc. kosten veel energie om te produceren. Daarnaast wordt tijdens de productie van deze materialen veel CO2 uitgestoten. Het team van Studio Bluk maakt materiaalkeuzes gebaseerd op duurzaamheid. Het grote voordeel van duurzame, natuurlijke (biobased) materialen is dat deze juist CO2 vasthouden, bijdragen aan een gezond binnenklimaat doordat deze ‘ademen’ ,vochtregulerend zijn én dat deze materialen hernieuwbaar zijn zoals bijvoorbeeld hout, vlas en hennep. Daarnaast zijn natuurlijke bouwmaterialen gemakkelijk te recyclen mits er geen onnatuurlijke materialen aan zijn toegevoegd.

Het is daarom dat Studio Bluk voor elk element van het gebouw het gebruik van natuurlijk bouwmateriaal overweegt ten opzichte van traditioneel bouwmateriaal.


Circulair bouwen

We zien het als onze taak om de wensen en eisen van de opdrachtgever te vertalen naar een circulair ontwerp met duurzame materialen. Dit doen wij door, waar mogelijk, materialen en voorraden te gebruiken binnen een gesloten kringloop. Daarbij houden we er ook rekening mee dat deze materialen geen schadelijke stoffen bevatten. Dit wil zeggen dat materialen worden hergebruikt of dat bijvoorbeeld bouwelementen worden gedowncycled naar een grondstof om opnieuw gebruikt te worden. De mogelijkheden voor circulair bouwen worden in een vroeg stadium van uw project onderzocht en geïntegreerd.

Hernieuwbare Energie

Hernieuwbare energie kan worden ingezet om de benodigde energie op een efficiënte wijze op te wekken. Met behulp van verschillende tools kan Studio Bluk in een vroeg stadium identificeren welke hernieuwbare energiesystemen een toegevoegde waarde kunnen vormen voor uw project.

Natuurinclusief ontwerpen

Natuurinclusief ontwerpen is een duurzame ontwerpbenadering waarbij rekening wordt gehouden met de natuurlijke omgeving en ecosystemen rondom een gebouw. Dit omvat het integreren van groene elementen zoals groendaken, groene gevels en regenwateropvangsystemen in het ontwerp, evenals het creëren van habitats voor lokale flora en fauna. Natuurinclusief ontwerpen richt zich op het minimaliseren van de impact van een gebouw op het milieu en het maximaliseren van de voordelen voor de lokale ecologie en de gemeenschap. Het resultaat is een gebouw dat niet alleen duurzaam is, maar ook bijdraagt aan het behoud en de verbetering van de natuurlijke omgeving.


Contact

“Het groenste gebouw is het gebouw dat al bestaat”


Carl Elefante, 2019

Waarom Studio Bluk?

De combinatie van zorgvuldig geselecteerde projecten en de kleinschalige opzet stelt Studio Bluk in staat om op hoog niveau diensten aan te bieden. We houden van wat we doen en genieten van het detail.

Brede expertise

We staan klaar om onze jarenlange ervaring op het gebied van duurzaam ontwerpen en technische uitwerking in te zetten om u te helpen het meeste uit uw project te halen.

Meerdere concepten

Indien gewenst kunnen we meerdere concepten ontwikkelen om de gewenste ontwerprichting te kiezen. Hierdoor krijgt u de mogelijkheid om samen met ons de ideeën te creëren en op te bouwen.

Consultants

Als hoofdontwerper brengen wij u in contact met de juiste consultants. Wij adviseren u over welke input van welke consultants nodig zijn en in welke fases deze input gewenst is.

3D Visuals & Modellen

Kunt u zich niet helemaal voorstellen hoe een ontwerp fysiek eruit zal zien? We kunnen zeer nauwkeurige 3D-afbeeldingen en video's leveren om u door elk aspect heen te leiden. We kunnen ook maquettes met de hand maken als een tastbare weergave voor de weg vooruit.

Passiefhuis

Met behulp van onze ontwerpsoftware en de Passiefhuis-calculatie maken wij voor u nauwkeurig inzichtelijk hoe het energieverbruik en de potentiële oververhitting worden geminimaliseerd. Dit alles zodat u zorgeloos en comfortabel kunt genieten van uw project in een veranderend klimaat.

Levenscyclus-analyse

Als onderdeel van de ontwerp workflow van Studio Bluk wordt een levenscyclus-analyse (LCA) toegepast. Op basis van deze informatie kunnen wij alternatieve materialen, productiemethoden of ontwerpopties overwegen die de impact op het milieu verminderen.

Onze werkwijze

Hieronder vindt u een beknopte beschrijving van onze werkwijze. Belangrijk om te vermelden is dat de werkwijze afhankelijk is van het type project. Voor meer informatie kunt u altijd telefonisch of per mail contact met ons opnemen.
Stap 1 Initiatief

Dit betreft een vrijblijvend advies op locatie, het in kaart brengen van uw wensen en ideeën. Onderdeel hiervan is een brainstormsessie waarbij we de mogelijkheden bespreken en afwegen.

Stap 2 Het voorstel

Na de eerste stap volgt een eerste voorstel c.q. offerte waarin alle door te lopen fases en de uitgangspunten van uw project uitvoerig zijn uitgezet en toegelicht.

Stap 3 De bestaande situatie

Bij bestaande gebouwen is het van belang dat de huidige staat van het gebouw wordt ingemeten. Hierna zal de bestaande situatie worden gemodelleerd in 3D tekensoftware. Dit is de basis voor de ontwerpwerkzaamheden, genereren van energiemodellen en in een later stadium als basis voor het uitwerken van het technisch ontwerp ter voorbereiding op de omgevingsvergunning.

Stap 4 Programma van Eisen en Wensen

Om tot een ontwerp te komen dat aansluit op uw wensen en eisen zal eerst een Programma van Eisen en Wensen (PvE&W) opgesteld worden. Dit gebeurt altijd in samenspraak. Het PvE&W is een werkdocument waar gedurende het gehele ontwerptraject aan geschaafd kan worden.

Stap 5 Schetsontwerp

Op basis van het PvE&W en de eventuele bestaande situatie wordt het schetsontwerp uitgewerkt. Tijdens een ontwerpstudie worden de mogelijke duurzame interventies, relaties tussen de ruimtes en de daaraan gekoppelde bouwvolume(s) verkend, en uitgewerkt.

Daarna volgt een presentatie van het schetsontwerp en het overeenkomen van de volgende stappen.

Stap 6 Voorlopig ontwerp

De output en feedback voortvloeiend uit het schetsontwerp wordt in het voorlopig ontwerp (VO) verwerkt. Met behulp van plattegronden, gevelaanzichten, doorsneden en impressies worden de plannen verder tot leven gewekt. Na akkoord kan het plan worden voorgelegd bij de gemeente voor vooroverleg. Tijdens dit vooroverleg wordt het plan getoetst aan het bestemmingsplan en wordt een eventuele gevelwijziging aan de openbare weg esthetisch getoetst door de welstandscommissie.

Deze stap bevat wederom een presentatie van het voorlopig ontwerp en het overeenkomen van de volgende stappen.

Stap 7 Definitief Ontwerp

Feedback voortkomend uit het vooroverleg met de gemeente worden in overleg verwerkt in het definitief ontwerp. Hierbij is er ruimte om eventuele gewenste aanpassingen in het ontwerp door te voeren.

Stap 8 Technische ontwerp / Omgevingsvergunning

Op basis van het definitieve ontwerp worden de technische tekeningen uitgewerkt in opmaat naar het indienen van de omgevingsvergunning. Hierbij worden de plattegronden, gevelaanzichten, doorsneden en de bouwkundige details uitgewerkt.

Overkoepelende werkzaamheden

Studio Bluk werkt met enkele duurzame uitgangspunten welke gepaard gaan met verdere (overkoepelende) werkzaamheden, namelijk:

Het Passive House Planning Package
Nadat het voorlopig ontwerp gereed is kan het plan doorgerekend worden in het Passive House Planning Package (PHPP). Hierin worden alle parameters ingevoerd die invloed hebben de energiebalans van de woning. Naarmate het ontwerp verder technisch uitgewerkt wordt zal de PHHP berekening verder uitgewerkt worden en wordt zo gebruikt als controlemiddel gedurende het project.

Levenscyclusanalyse
Als onderdeel van de ontwerp workflow van Studio Bluk wordt een levenscyclusanalyse (LCA) toegepast om de milieuprestaties van verschillende ontwerpopties te vergelijken. Door het modelleren van de levenscyclus van een ontwerp kan in kaart gebracht worden welke materialen en productieprocessen de grootste impact hebben op het milieu. Op basis van deze informatie kunnen wij alternatieve materialen, productiemethoden of ontwerpopties overwegen die de milieu-impact verminderen.

Optionele werkzaamheden

Daarnaast biedt Studio Bluk ook optionele werkzaamheden in de latere fases van een project gebaseerd op ondersteuning, uitwerking en advies:

Technische omschrijving
Om te zorgen dat de aanbesteding door de voorgeselecteerde aannemers op basis van gelijkwaardige informatie wordt geprijsd, raden wij aan om een technische omschrijving op te laten stellen. In de technische omschrijving worden alle eisen met betrekkingen tot de materialen, installaties, afwerkingen, etc. opgenomen.

Aanbesteding
Wanneer de omgevingsvergunning is verleend kunnen de stukken gereed gemaakt worden voor de aanbesteding. Studio Bluk kan dit traject voor u verzorgen en begeleiden in het maken van afgewogen besluiten.

Uitvoeringstekeningen
Om de bouw soepel te laten verlopen worden de bouwtekeningen verder in detail uitgewerkt en uitgebreid gemaatvoerd. Daarnaast worden benodigde component-tekeningen uitgewerkt en het advies en tekenwerk van andere consultants geïntegreerd.

Investeren in een betere toekomst

Studio Bluk verkent, identificeert en integreert duurzame concepten vanaf het eerste schetsontwerp. Hierdoor kunnen mogelijke duurzame interventies zich verder met het project mee ontwikkelen gedurende het gehele ontwerpproces. Hierdoor ontstaat er een harmonieus en bovenal haalbaar concept. Door deze gestroomlijnde aanpak sluiten we onnodige en complexe interventies uit.

Uw project is een investering in een betere toekomst maar zeker ook voor het milieu. Kijkend naar de lange termijn, verdient de investering in het project zich sneller terug doordat de gebruikskosten (energieverbruik en onderhoud) veel lager zijn ten opzichte van traditionele bouw.


Over
Studio Bluk is in 2022 gestart door Rinus de Crom (1988). Rinus richt zich al vele jaren op duurzame architectuur en heeft daarbij ook de nodige ervaring opgedaan in binnen- en buitenland. Na het behalen van zijn Master in Sustainable Architecture aan The Centre for Alternative Technology in Wales heeft Rinus bij Gale & Snowden Architects in Engeland gewerkt aan verschillende projecten op het gebied van ecologisch verantwoord ontwerpen. Hierbij stond energie-efficiëntie en het gebruik van natuurlijke materialen hoog in het vaandel.

Vandaag de dag staat het team van Studio Bluk voor duurzame architectuur met een gedegen bouwtechnische achtergrond en expertise op het gebied van ecologische verantwoord en energiezuinig bouwen. Studio Bluk ontwerpt en begeleidt uw project naar het gewenste én juiste niveau in alle fases; van schetsontwerp tot en met bouwbegeleiding.

Meer weten?
Neem dan contact met ons op.

Contact LinkedIn

Contact

Nieuwsgierig geworden en interesse in een vrijblijvend gesprek? Neem dan contact met ons op!

Een particulier, zakelijk of een overheidsproject gericht op duurzaamheid? Wij zijn benieuwd naar plannen, wensen en ideeën! Het ervaren team van Studio Bluk met een gedegen bouwtechnische achtergrond en expertise op het gebied van ecologische verantwoord en energiezuinig bouwen, kan uw project naar het én juiste niveau brengen en begeleiden in alle fases.

Neem contact op en wij bespreken de mogelijkheden voor uw project.

Tel: 06-21543829
Email: info@studiobluk.nl

Adres:
Kastanjelaan 400
5616 LZ Eindhoven

Social Media